Skip to content

METODISKĀ PADOME

Metodiskās padomes darbības pamatprincipi

Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskolas metodiskās padomes darba mērķus, saturu, uzdevumus, kā arī tiesības, pienākumus un darba formas nosaka Metodiskās padomes reglaments un tā darbojas saskaņā ar Skolas Nolikumu. Metodiskā padome organizē Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskolas metodisko darbu, dodot iespēju ikvienam pedagogam uztvert un apliecināt sevi kā radošu personību profesionālā līmenī, mērķtiecīgi iesaistot pēc iespējas plašāku pedagogu loku demokrātiskā skolas darba organizēšanā.

Metodiskās padomes darba uzdevumi

Metodiskās padomes darbībai ir informatīvi reflektīvā, analītiskā, izglītojošā, apmācošā, organizatoriskā un pētnieciskā funkcija. Katrai no šīm funkcijām pakārtoti konkrēti darba uzdevumi, kas ar Metodiskās padomes locekļu starpniecību realizējami Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskolas darbā, iesaistot visus pedagogu to īstenošanā.

Metodiskās padomes sastāvs

Metodiskās padomes vadītājaSandra Poriņaizglītības metodiķe

Metodiskās padomes locekļi

Igo Kūlainisdirektores vietnieks izglītības jomā
Inese Sausserde-Čīmadirektores vietniece izglītības jomā
Baiba Matevičadirektores vietniece audzināšanas jomā
klašu audzinātāju metodiskās komisijas vadītāja
Ligita Plātevalodu metodiskās komisijas vadītāja
Benita Baumanetehnoloģiju un zinātņu pamatu metodiskās komisijas vadītāja
Arvis Sprude“Es un sabiedrība” metodiskās komisijas vadītājs
Anita Ozoliņapirmsskolas un sākumskolas metodiskās komisijas vadītāja