Skip to content

SKOLAS PADOME

  • Izsaka priekšlikumus, idejas, ieceres gan izglītības iestādes  direktoram, gan pašvaldībai par skolas attīstību un darbības pilnveidošanu;
  • Izstrādā priekšlikumus izglītības iestādes attīstības plānam;
  • Lemj par to, kādus  individuālos mācību  līdzekļus nodrošina  izglītojamovecāki, kādus izglītības iestāde (personas, kas realizē aizgādību);
  • Izzina pedagoga, izglītojamā, ģimenes pašizjūtas   pedagoģiskajā saskarsmē izglītības iestādē un sabiedrībā: ar anketēšanu, interviju, sarunām u.c.

Skolas padomes priekšsēdētāja: Inga Puriņa
Tārunis: 25545625
E-pasts: ingap@inbox.lv

Vietniece: Inga Mateviča
Tālrunis: 26071354
E-pasts: inga.matev@inbox.lv 

Sēžu protokoliste: Benita Baumane