Skip to content

PAR SKOLU

Skolas darbības mērķi un uzdevumi

Skolas vīzija
Mūsdienīga, atvērta un konkurētspējīga skola, atbilstoša mūsdienīgās pasaules mainīgajām vajadzībām.
Skolas misija
Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina vispārējās izglītības mērķu sasniegšanu, radot lietpratīgu personību atbilstoši viņa spējām, interesēm un vajadzībām.
Skolas darbības mērķis
Organizēt, uz savstarpējo sadarbību vērstu, kvalitatīvu izglītības procesu labvēlīgā un drošā vidē.