Skip to content

SPECIĀLAIS PEDAGOGS

Līga Kuršinska

Mob. tālr. 26226595

E-pasts: ligakur@inbox.lv

Speciālais pedagogs:

 • izvērtē skolēnu speciālās vajadzības un mācīšanās grūtības, iesaka palīdzības veidus;
 • veic korekcijas darbu, palīdz veiksmīgāk iekļauties mācību procesā;
 • konsultē skolotājus un vecākus par specifiskiem mācīšanās traucējumiem un iespējamiem palīdzības veidiem;
 • sadarbojas ar priekšmetu skolotājiem, skolas psihologu, sociālo pedagogu un  logopēdu;
 • sniedz atbalstu skolēniem ar specifiskiem mācīšanās traucējumiem un citām specifiskām izglītības vajadzībām;
 • palīdz apgūt mācību vielu, rast pielāgojumus, lai bērns veiksmīgāk varētu apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes;
 • sadarbojas ar vecākiem, lai kopīgi rastu risinājumu bērna vajadzībām.  
 • māca bērnam saskatīt un izmantot savas pozitīvās īpašības, veido skolēnā ticību saviem spēkiem.

Speciālā pedagoga palīdzības nepieciešama, ja skolēnam konstatē:

 • aizkavētu attīstību, rīcību, kas neatbilst bērna vecumam;
 • grūtības lasītprasmes un rakstītprasmes apguvē;
 • grūtības matemātisko prasmju apguvē;
 • nevienmērīgas un zemas sekmes;
 • vāju prasmi organizēt un plānot savu darbību;
 • nespēju pielāgoties dažādām situācijām;

Kopā rūpēsimies par to, lai katrs skolēns saņem atbilstošu pieeju un iespējas apgūt zināšanas un prasmes!

Ilze Madelāne- Gluškova

Speciālais pedagogs darbā ar izglītojamiem, kuriem ir redzes traucējumi.

Mob. tālr. 27543533

E- pasts: igluskova@inbox.lv

 • Daudzas lietas, ko redzīgs bērns apgūst vērojot un atdarinot, vājredzīgam vai neredzīgam bērnam ir mērķtiecīgi jāiemāca.
 • Speciālais pedagogs darbā ar izglītojamiem, kuriem ir redzes traucējumi nodrošina mācību procesa pielāgošanu izglītojamo individuālajām vajadzībām. Lai atbalstītu un sasniegtu iespējami labākus rezultātus tiek piemērota atbilstoša mācību vide – darba vietas un klases telpas adaptēšana vājredzīga vai neredzīga izglītojamā vajadzībām.
 • Speciālais pedagogs darbā ar neredzīgu izglītojamo sistemātiski, mērķtiecīgi kā arī atbalstoši viņa vecuma un uztveres īpatnībām virza izglītojamo izzināt apkārtējo pasauli. Pielāgo mācību materiālus Braila rakstā, māca izglītojamam Braila raksta apguvi un lasītprasmi, pielāgo mācību uzskates materiālus. Attīsta neredzīga izglītojamā grafisko kompetenci, kas ļauj ar taustes palīdzību uztvert un izprast attēlotos objektus, gūstot informāciju no dažādiem taktiliem attēliem. Māca orientēšanās un mobilitātes iemaņas, lai pārvietošanās būtu droša un neatkarīga, gan telpās, gan ārpus tām, māca izmantot balto spieķi, mērķtiecīgi sekmē izglītojamā patstāvību gan attīstot pašapkalpošanās, gan sociālās prasmes.