Skip to content

VECĀKIEM

Vecāku pienākums – ziņot, ja bērns nav skolā

Saskaņā ar spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumi Nr. 89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”  Kuldīgas 2. vidusskolā ir noteikta kārtība, kādā ik dienu reģistrē izglītojamo ierašanos vai neierašanos izglītības iestādē, kā arī, kāda ir vecāku un izglītības iestādes atbildība.

Vecāku atbildība

Vecāki par bērna kavējumu (līdz plkst.8:30) informē klases audzinātāju, minot kavējumu iemeslu. Informēt var zvanot,  vai nosūtot īsziņu klases audzinātājai pa norādīto tālruņa numuru, vai nosūtot e-pastu  E-klases sistēmā.

Vecāki var attaisnot mācību stundu kavējumus ne vairāk kā 3 mācību dienas pēc kārtas. Ja bērns skolu kavē vairāk par 3 dienām, nepieciešama ārsta vai medicīnas iestādes izziņa.

Vecākiem jānodrošina, lai bērns, ierodoties skolā pēc mācību stundu kavējumiem, tajā pašā dienā klases audzinātājai uzrādītu ārsta izziņu vai vecāku rakstītu attaisnojuma zīmi.

Izglītības iestādes atbildība

MK noteikumi paredz: ja izglītojamais nav ieradies izglītības iestādē uz mācību sākumu vai kādu mācību stundu un izglītības iestādei nav informācijas par neierašanās iemeslu, klases audzinātājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā mācību dienas laikā sazinās ar vecākiem, lai noskaidrotu izglītojamā neierašanās iemeslu.

Ja izglītojamais vairāk nekā 20 mācību stundas semestrī nav apmeklējis izglītības iestādi un klases audzinātājam nav informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, sociālais pedagogs, pamatojoties uz klases audzinātāja ziņojumu, par to informē Kuldīgas pašvaldības izglītības nodaļas izglītības speciālistu.

Noteikumi attiecas uz bērniem no piecu gadu vecuma un nepilngadīgiem izglītojamiem izglītības iestādēs. Tieši šāds vecums – 5 gadi – noteikts tādēļ, ka Izglītības likums paredz, ka no piecu gadu vecuma bērnu sagatavošana pamatizglītības ieguvei ir obligāta. Savukārt izglītojamais pēc pilngadības – 18 gadu –  sasniegšanas, kaut arī turpina vispārējās izglītības iegūšanu, saskaņā ar Civillikumu ir pilnībā rīcībspējīga persona un vecāki savu aizgādības varu ir zaudējuši. Tādēļ pilngadīgie par sevi atbild paši.