Skip to content

PROJEKTI

2019./20. m.g.
Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskolā realizētie projekti


 


8.3.2.2./16/I/001
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
 

2019./2020.m.g. darba rezultāti


Skolēniem ar mācīšanās grūtībām un valodas attīstības traucējumiem sākumskolā un pamatskolā individuālā mācību plāna veiksmīgai realizācijai ir nodrošināts nepieciešamais individuālais atbalsts – pedagoga palīgs, speciālais pedagogs, kognitīvo spēju attīstošās nodarbības, kas veicinājis šo skolēnu iekļaušanos mācību procesā, veidojis mācību sasniegumu progresu.
Skolēnu talantu pilnveidei STEM un vides jomā 8.-12.klašu grupā sadarbībā ar LU ir organizētas JĶS nodarbības, sadarbībā ar Ventspils augstskolu fizikas un robotikas nodarbības 5.-12.klašu izglītojamiem devušas iespēju attīstīt skolēnu individuālās kompetences STEM un vides jomā, kas palīdz izprast mācību vielu un teorētisko zināšanu pielietošanu praksē.
Skolēnu radošos talantus pilnveidojušas 1.-9.klašu grupā organizētas ārpusstundu nodarbības ‘’Gribu uzzinā!’’ ‘’Robotikas pulciņš’’ attīstījis  5.-9.klašu skolēnu IT prasmes.
Peldētapmācības nodarbībās sākumskolēni apguvuši peldētprasmi un drošību uz ūdens.
Mācību ekskursijas, izglītojošās nodarbības STEM un vides jomā izglītojamiem palīdzējušas atklāt savu potenciālu, rosinot viņu dabisko zinātkāri par sevi, apkārtējo pasauli un tehnoloģijām.
Pilnveidota tikusi arī pedagogu profesionalā kompetence – skolas psihologs ir ieguvis sertifikātu darbam ar Vekslera intelekta testu bērniem “WISC-IV”. Šis tests tiek izmantos skolēnu izpētē darbā ar Kuldīgas 2.vidusskolas skolēniem, un citiem bērniem pēc nepieciešamības.
Skolotājs, kurš apguva kursu ‘’Programmēšanas pamati vizuālās programmēšanas vidē Scratch’’, vada Robotikas pulciņu Kuldīgas 2.vidusskolas skolēniem.
Īpaša nozīme skolā tiek veltīta, pozitīva psiholoģiskā klimata uzturēšanai, sociālās atstumtības mazināšnai, vienlīdzīgai attieksmei pret visiem, nešķirojot skolēnus pēc mācīšanās programmas, bet iekļaujot visus skolas kolektīvā, veidojot atbalstošu mācību vidi ikvienam.
Strādājot attālināta darba apstākļos mācību gada noslēgumā, pedagogi ir izveidojuši metodiskos materiālus. Aicinām iepazīties ar divu Kuldīgas 2.vidusskolas skolotāju SANITAS MILTOVIČAS un AGNESES ĶIBES radošajām metodiskajām idejām!
Skola par sava darba prioritāti ir izvirzījusi nodrošināt iespēju ikvienam skolēnam attīstīt savus talantus, veidot pamatu savai pašizaugsmei, profesionālajai pilnveidei atbilstoši viņa individuālajām spējām un vajadzībām.

METODISKIE MATERIĀLI

Dosimies dabā
Formas stilizācija – vizuālā māksla 3. klasei
Kubs, tā elementi – matemātika 3. klasei
Pirmais tūkstotis – matemātika 3. klasei
Pirmais tūkstotis, skaitļa sastāvs – matemātika 3. klasei
Mērvienības – atgādnes
Putna izgatavošana no dzijas – mājturība un tehnoloģijas 3. klasei
Uzturs – mājuturība un tehnoloģijas 3. klasei
Darbs ar audumu – mājturība un tehnoloģijas 3. klasei
E-pasts un tērzēšana – datorika 4. klasei
Zīmējuma veidošana – datorika 4. klasei
Virtuālie asistenti – datorika 4. klasei
Informācijas meklēšana tīmekļa vietnes adresē – datorika 4. klasei

Projekts “Starpkultūru dialogs slāvu valodās” turpinās…

No 2020. gada 1. līdz 8. maijam projekta ietvaros vecāko klašu skolēniem (9. – 12. kl.) dota iespēja piedalīties mācību braucienā uz Karpatiem, lai paplašinātu savu redzesloku, iepazītu slāvu kultūru un izglītības sistēmu Ukrainā.
Maršruts: Kuldīga, Ļvova, Husta, Mukačeva, Užgoroda, Šajana.
Aizkarpati mūs pārsteigs ar gleznainiem kalniem,  to sniegotām virsotnēm, čalojošiem strautiem, zaļām ielejām, kalnu serpentīniem.
Sīkāku informāciju var iegūt pie skolotājām I. Stikutas un V. Sprudes. 


 

Projekts – INICIATĪVA LATVIJAS SKOLAS SOMA

Iniciatīvas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.
Kuldīgas 2.vidusskolā progarammas LATVIJAS SKOLAS SOMA ietvaros plānotas skolēnu mācību ekskursijas un cita veida pasākumi dažāda vecuma grupu skolēniem.


 

Projekts PuMPuRS

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  – PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Kuldīgas 2.vidusskolā projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.


 

Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskola- veselību veicinoša skola

Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla mērķis ir apvienot skolas, kas veselību veicinošu skolas vidi redz kā vienu no skolas darbības mērķiem, dodot tām iespēju dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas par veselības veicināšanas praksi skolās, atbalstīt skolas veselību veicinošu aktivitāšu īstenošanā un, integrējot veselību veicinošas aktivitātes skolas ikdienas darba un mācību procesā, veicināt skolēnu un skolas darbinieku veselību.


 

ESF projekts
“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Projekta mērķis – nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

2019./20.m.g. turpinām ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 
Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 
 aktivitātes:

1. JĶS nodarbības 8.-12.kl. sadarbībā ar LU;
Nodarbību grafiks 2019./20. m.g. 2. semestrim:
18.01.2020.
22.02.2020.

28.03.2020.
2. Ventspils augstskolas robotikas nodarbības 5.-7.kl. un fizikas nodarbības 8.-12.kl.;
3. Ārpusklases nodarbības ‘’Gribu uzzināt!’’ 1.-9.klasei;
4. Kognitīvo spēju attīstošās nodarbības ar ritmizēšanu 1. – 6.kl.;
5. Peldētapmācība 3. – 4.kl.,
6. Mācību nodarbības un mācību ekskursijas skolēniem STEM un multidisciplinārajā jomā;
7.  Robotika 4. – 6. kl.;
8. Logopēds un pedagoga palīgi speciālajās klasēs.

 

VIAA un ESF projekts
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Nr.8.3.5.0./16/I/001.

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.
Projekta specifiskais atbalsta mērķis  – uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.


 

 Programma ‘’Piens un augļi skolai’’

Apvienotās skolu programmas mērķis ir bērnu vidū veicināt veselīgu ēšanas un uztura paradumu veidošanos, kas būtu noturīgi visu turpmāko dzīvi, ka arī palielināt programmas efektivitāti, nodrošināt mērķtiecīgāku atbalstu un palielināt veselīga uztura patēriņa veicināšanu starp skolēniem.


 

2018./19.m.g.
Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskolā realizētie projekti


 

2018./19.m.g. Kuldīgas 2.vidusskolā esam turpinājuši ESF projekta 
“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
Nr. 8.3.2.2/16/I/ aktivitātes.

1. JĶS nodarbības 8.-12.kl. sadarbībā ar LU, kur Kuldīgas novada jauniešiem reizi mēnesī sestdienās visa mācību gada garumā bija iespēja veikt ķīmijas eksperimentus, vērot demonstrējumus, risināt problēmuzdevumus un noskaidrot dažādus teorētiskos jautājumus.
2.Ventspils augstskolas robotikas nodarbības 5.-7.kl. un fizikas nodarbības 8.-12.kl. piedāvāja praktiski darboties augstskolas laboratorijās, veicot aizraujošus laboratorijas darbus pieredzējušu mācībspēku vadībā.
3. Prāta sporta spēļu nodarbībās 1.-9.kl. skolēni mācījās trenēt savus domāšanas procesus – atmiņu, loģiku u.c., diskutēja par atbildību pret sevi un citiem, kā arī aplūkoja dažādas sabiedrībā aktuālas tēmas.
4. Logaritmikas nodarbībās  sākumskolā speciālo programmu skolēni ar ritmizēšanas palīdzību attīstīja savu valodu, dažādus domāšanas procesus.
5. Peldēt apmācības nodarbībās 3.-4.kl. skolēni Kuldīgas peldbaseinā apguva peldētprasmi, kā arī mācījās par drošību uz ūdens.
6. Robotikas nodarbībās 4.-6.kl. skolēni apguva robotikas pamatus.
7. Ar projekta finansējuma starpniecību nodrošinājām logopēda, pedagoga palīga, speciālā pedagoga pakalpojumus speciālajās klasēs.


 

Mācību nodarbības un mācību ekskursijas skolēniem STEM jomā 2018./19.m.g.

  • 8.-12.klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz zinātnes centru AHHAA Igaunijā, kur piedalījās izglītojošās nodarbībās un apskatīja centru. AHHAA maina mācīšanās vērtību nostāju, veicina motivāciju mācīties visa mūža garumā un veido zinātnisku, uz zināšanām balstītu domāšanas veidu.
  • 5.-7.klašu skolēni devās uz ZINNOO Cēsis un Cēsu viduslaiku pili, kur piedāvā interaktīvās ekspozīcijās varēja paši izmēģināt dažādas tehnoloģijas un pārbaudīt dabas likumus: mācīties matemātiku lēkājot, izbaudīt gravitāciju šūpolēs, izprast berzi braucot ar speciāli aprīkotiem kartingiem, redzēt skaņu, veidot zobratu pārnesumus, saprast katapultas darbības principus, būvēt un vadīt robotus, redzēt zibeni u.c.
  • 1.-3.klašu skolēni devās uz Ventspils augsto tehnoloģiju parku, Kurzemes Democentru un planetāriju, kur skolēniem tika piedāvāta iespēja ielūkoties aktīvā, aizraujošā, izzinošā un interesantu piedzīvojumu bagātā vidē, iepazīstot tehnoloģiju pasauli.

Projekts – INICIATĪVA LATVIJAS SKOLAS SOMA

Iniciatīvas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.
Kuldīgas 2.vidusskolā progarammas LATVIJAS SKOLAS SOMA ietvaros plānotas skolēnu mācību ekskursijas un cita veida pasākumi dažāda vecuma grupu skolēniem.

Projekts PuMPuRS

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  – PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Kuldīgas 2.vidusskolā projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskola – veselību veicinoša skola

Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla mērķis ir apvienot skolas, kas veselību veicinošu skolas vidi redz kā vienu no skolas darbības mērķiem, dodot tām iespēju dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas par veselības veicināšanas praksi skolās, atbalstīt skolas veselību veicinošu aktivitāšu īstenošanā un, integrējot veselību veicinošas aktivitātes skolas ikdienas darba un mācību procesā, veicināt skolēnu un skolas darbinieku veselību.

Erasmus+ projekts EUROPEAN TALES ARE COMING TOGETHER

KA1 projekts 2017-2019 CONCERNING THE ERASMUS + STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT Under the Union programme for education, training, youth and sport No – 2017-1-LV01-KA201-035425. Partnervalstis Spānija, Itālija, Turcija un Bulgārija. Skolēni lasa, analizē, ilustrē, dramatizē – radoši strādā ar latviešu un cittautu pasakām, savukārt skolotāji dalās savstarpējā pieredzē, kā uzlabot skolēnu lasīt un rakstīt prasmi.
Projektā plānotās mobilitātes:
1. vizīte Latvijā, Kuldgā 2018.gada 15.-19.janvāris;
2. vizīte Spānijā, Alikantē 2018.gada 19.-23.marts;
3.vizīte Itālijā, Porto Rekanati 2018.gada 6.-12.maijs;
4. vizīte Turcijā, Eskaširā 2018.gada 3.-7.oktobris;
5. vizīte Bulgārijā, Vidinā2019.gada 25.-30.marts;
6. vizīte Latvijā, Kuldīgā 2019.gada 24.-28.jūnijs.

 

ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Projekta mērķis – nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

2018./19.m.g. turpinām ESF projekta 
“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001  aktivitātes:
1. JĶS nodarbības 8.-12.kl. sadarbībā ar LU;
2. Venstpils augstskolas robotikas nodarbības 5.-7.kl. un fizikas nodarbības 8.-12.kl.;
3. Prāta sporta spēles 1.-12.kl.;
4. Kognitīvo spēju attīstošās nodarbības 1.-3.kl.;
5. Peldētapmācība 3.-4.kl.;
6. Robotikas pulciņš 4.-7.kl.;
7. vasaras nometne skolēniem;
8. leļļu teātra izrāde Rīgas leļļu teātrī;
9. mācību ekskursijas skolēniem STEM jomā.

ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
Nr.8.3.2.2/16/I/001 darba izvērtējums par 2018. gadu.

VIAA un ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Nr.8.3.5.0./16/I/001.

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.
Projekta specifiskais atbalsta mērķis  – uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Programma ‘’Piens un augļi skolai’’

Apvienotās skolu programmas mērķis ir bērnu vidū veicināt veselīgu ēšanas un uztura paradumu veidošanos, kas būtu noturīgi visu turpmāko dzīvi, ka arī palielināt programmas efektivitāti, nodrošināt mērķtiecīgāku atbalstu un palielināt veselīga uztura patēriņa veicināšanu starp skolēniem.