Skip to content

NEKLĀTIENE/TĀLMĀCĪBA

Neklātienes/tālmācības izglītības programmas
Kuldīgas 2. vidusskolā

Skolā tiek piedāvāta iespēja iegūt izglītību neklātienē tālmācības formā skolēniem, kuriem nav iespēju regulāri apmeklēt izglītības iestādi. Ievērojot neklātienes/tālmācības izglītības specifiku, lielākā daļa izglītības satura mācību priekšmetos izglītojamiem ir jāapgūst patstāvīgi.

Stundas-konsultācijas skolā notiek 2 reizes nedēļā – pirmdienās un ceturtdienās no 14.30 līdz 20.30. Papildus ir iespēja izmantot konsultācijas pēc vienošanās ar skolotāju arī citā laikā. Katru semestri ir noteikts obligāto ieskaišu skaits katrā mācību priekšmetā. Ieskaites kārto, izmantojot elektroniskos tālsaziņas līdzekļus vai klātienē (eksāmenu priekšmetos) izglītības iestādē ieskaišu grafikā noteiktajos datumos. Mācību priekšmetu un stundu-konsultāciju plāns tiek apstiprināts mācību gada sākumā ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu, ieskaišu grafiks – katra semestra sākumā. Obligātās ieskaites var kārtot un mācību sasniegumus uzlabot līdz mācību gada beigām.

Mainot izglītības iestādi vai izglītības programmu, atsevišķus mācību priekšmetus izglītojamie var apgūt pēc individuāli sastādīta mācību plāna mācību gada ietvaros.

Kas ir tālmācība?