Skip to content

Projekta PuMPuRS SUPERVĪZIJA Kuldīgas 2.vidusskolā

Jau otro gadu Kuldīgas 2.vidusskola ir iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Šajā mācību gadā esam plānojuši projekta aktivitātes vērst plašumā, iesaistot vairākus desmitus skolēnu un apmēram desmit pedagogu, 2017./18.mācību gadā tie bija seši skolēni un divi pedagogi. Projekta ietvaros paredzēts individuālais darbs ar reemigrējušajiem skolēniem latviešu valodas un citu mācību priekšmetu apguvas veicināšanai, kā arī dažādi atbalsta pasākumi skolēniem sociālā riska mazināšanai.
20.septembrī projekta iervaros skolā notika PuMPuRS supervīzija projektā iesaistītajiem pedagogiem, lai sniegtu atbalstu un paskatītos uz problēmām no cita skatu punkta, dalītos savstapējā pieredzē, apmainītos viedokļiem par darbā izmantojamu metodiku, piemēram, asociatīvām kārtīm.
Foto redzama supervīzijas vadītāja LĪGA ZVAIGZNE un projekta koordinatore SARMĪTE JAKOBSONE un matemātikas skolotājs PĒTERIS KAIRIŠS.