Skip to content

Projekts “Strazdu būri senioriem”

Sākot ar 2023./24.m.g. septembri Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskolas 7.a un 7.b. klases skolēni realizē Erasmus+ INCLUDL SCHOOLS projekta “Strazdu būri senioriem” praktisko daļu. Projekts sakņojas divās pasaulē populārās un iekļaujošai skolai raksturīgās mācīšanās metodēs- SL ( Service Learning) un UDL (Universal  Design of Learning), kuras ietver mācību procesa personalizāciju, diferenciāciju un individualizāciju, izmantojot dažādus digitālos rīkus. Projektā skolēni strādā pāros. Sociālajās zinībās skolēni iepazīstas un “atrod “ savu senioru, kuram projekta rezultātā tiks uzdāvināts strazdu būris. Bioloģijā, matemātikā, datorikā, dizainā un tehnoloģijās skolēni apgūs visas nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai spētu uztaisīt skaistu un pareizu strazdu būri.

7.un 12.septembrī sociālo zinību stundās skolēni tikās NVO “Kuldīgas Senioru skola”  pārstāvjiem. Skolotāja Lorita Dermane radīja gaisotni, kurā sirsnīgās sarunās skolēni un seniori dalījās ar viedokļiem un pieredzi, sadraudzējās, un katrs skolēnu pāris “atrada” savu senioru.

31.oktobrī, 2.novembrī bioloģijas stundās skolēni kopā ar skolotāju Elitu Lampu iepazinās ar strazdu dzīvi, izmantojot aplikācijas Google Forms un Google Lens. 

6.-10.novembrim Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskolas 7.klašu skolēni Erasmus+ Includl School projekta ietvaros matemātikas stundās mācījās atpazīt ģeometrisko figūru formas, noteikt telpiskas figūras skaldņu skaitu, kas nepieciešams, lai pagatavotu strazdu būri. Skolēni zīmēja strazdu būrīša detaļas mērogā. Mācību procesā tika izmantota digitālā aplikācija Kahoot un Youtube.  Mācību stundās skolēniem talkā nāca mūsu skolas bijusī skolotāja Velta Kāša. 

8-18.janvārī, 2024.g.  Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskolas 7.klašu skolēni Erasmus+ Includl School projekta ietvaros darbmācības stundās sagatavoja/sazāģēja atbilstoša izmēra koka dēlīšus, no kuriem turpmāk pagatavot strazdu būrīšus. 

No 15. līdz .19.janvārim skolēni no sazāģētajiem dēlīšiem uztaisīja putnu būrus.

Projekta laikā skolēni datorikas stundās veidoja savas projekta dienasgrāmatas, ierakstot informāciju par paveikto, ievietojot darba procesa fotogrāfijas, savu iegūto pieredzi un emocijas. Projektu dienasgrāmatas skolēni ievietoja interaktīvajā sienā.