Skip to content

Vecāku diena

Š.g. 28.februārī Kuldīgas 2.vidusskolas vecāki kopā ar bērniem bija aicināti piedalīties VECĀKU DIENĀ, lai tiktos ar pedagogiem un skolas administrāciju, kā arī piedalītos īpašās DARBNĪCĀS BĒRNIEM UN VECĀKIEM ar mērķi veicinātu pozitīvu skolas un ģimenes sadarbību. 

Pozitīva, uz savstarpējo cieņu balstīta vecāku un pedagogu sadarbība ir viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem bērna personības attīstībā. Lai bērni veiksmīgi integrētos skolā un sabiedrībā kopumā, svarīga loma ir bērnu vecākiem. Vispirms bērni mācās ģimenē, tāpēc skolai ir svarīgi sadarbojoties turpināt ģimenē iesākto bērna personības attīstību.
Tieši skolas un ģimenes sadarbība ir noteicošais faktors, lai pedagogi un atbalsta personāls gūtu izpratni un prasmes darbam ar bērniem situācijās, kurās nepieciešams novērtēt uzvedību saistībā ar to ietekmējošiem faktoriem. Uzvedības radītās problēmas ietekmē gan pedagogu darba kvalitāti, gan bērnu mācību sasniegumus, turklāt ne tikai to skolēnu, kuru uzvedība ir problemātiska, bet visu klasē esošo audzēkņu sniegumu.
Pieredze liecina, ka vecāki ir maz informēti par norisēm skolā un izglītības sistēmā kopumā. Tas veicina, ka dažādu ar to saistītu jautājumu izpratne un skaidrojums neatbilst reālajai situācijai, bet tiek balstīta uz pašu skolas laika pieredzi vai sabiedrībā pieņemtiem stereotipiem, kas bieži ir negatīvi – valda uzskats, ka pedagogi nav ieinteresēti bērnu izglītošanā, bet pedagogi uzskata, ka vecāki vēlas atbildību par bērna sliktajām sekmēm un bezmērķīgi pavadītu brīvo laiku uzvelt skolai. Tieši tāpēc būtiski ir veidot dialogu starp vecākiem un pedagogiem, lai sadalītu atbildības jomas bērnu audzināšanā. 
Uzskatām, ka pedagogu organizētās darbnīcas mūsu skolā šogad ir būtisks solis šādu un līdzīgu uzskatu maiņai, jo mērķis mums visiem ir viens – izglītots, mērķtiecīgs un LAIMĪGS CILVĒKS.

PALDIES VECĀKIEM UN BĒRNIEM PAR DALĪBU, PEDAGOGIEM PAR DARBNĪCU ORGANIZĀCIJU!

DARBNĪCAS „INTERESANTI,VIEGLI,GUDRI” 28.02.2018.

Domā, dari,radi! Fizika B.Baumane.
Muzicējam kopā! Mūzika J.Paipa
Aizraujošā gramatika. Krievu valoda I. Stikuta, V.Sprude
Haikas Latviešu valoda pamatskolā L.Mežkalne, I.Pulmane
Kas ir KAHOOT!? Matemātika un informātika pamatskolā M.Kondratjeva, 
M.Suhanova
Ko zinām par mākslinieku Indriķi Zeberiņu? Latviešu valoda, angļu valoda, vizuālā māksla A.Svilpe, L.Meirupska, I.Zīverte
Rotaļas un spēles. Latviešu valoda un dabaszinības sākumskolā A.Grābante, A.Amoliņa, D.Kalna
Rotaļas un spēles. Matemātika sākumskolā L.Kaltniece, I.Legzdiņa, A.Alute
Izrēķini savu latvju zīmi! Matemātika sākumskolā A.Milstere, A.Ozoliņa
Zīmē garīgi! Vizuālā māksla, angļu valoda S.Miltoviča, S.Krastiņa
Sporta aktivitāte!  Sports A.Sprude, M.Štofregens.
Atšifrē tekstu! Vācu valoda S.Rozentāle
Kas ir sistēma „Alise”? Skolas biblioteka I.Hartmane