Skip to content

VECĀKU KOPSAPULCE

3.oktobrī Kuldīgas 2.vidusskolas vecāku kopsapulce bija kupli apmeklēta. Direktore Guntra Buivida iepazīstināja ar šī mācību gada aktualitātēm, plānotajām ESF projektu aktivitātēm karjeras izglītībā, darbā ar speciālo programmu skolēniem un talantīgajiem, projekta PuMPuRS plānoto darbu ar reemigrējušajiem skolēniem un skolēniem no sociālā riska grupām, kā arī Latvijas Kultūras ministrijas Latvijas simtgades projekta ”Latvijas skolas soma” ietvaros plānotās mācību ekskursijas dažādu vecuma grupu skolēniem. Šogad turpinās arī straptautiskā projekta Erasmus+ darbība, šī gada tēma ”Es rakstu pasaku” (I’m writing a tale).
Skolas padomes priekšsēdētāja Līga Kuršinska vērsa uzmanību uz bīstamību rīta stundās un pēcpusdienā, kad skolas pagalmā, kas vienlaikus ir arī skolas sporta laukums, ir ļoti liela transporta plūsma. L.Kuršinska aicināja vecākus izteikt viedokli par stāvlaukumu pie skolas. Tika nolemts sagatavot vēstuli novada Domei ar lūgumu izbūvēt stāvlaukumu skolas bijušajā dārza teritorijā.
VISC vecākais eksperts STEM jomā Mihails Basmanovs stāstīja par kompetenču pieeju izglītībā. Projekta mērķis – īstenot mācības tā, lai skolēni spētu ne tikai iegūt zināšanas un prast tās mērķtiecīgi un atbildīgi pielietot, bet arī attīstītu vēlmi un spēju mācīties mūža garumā. Tam nepieciešama mācīšanas pieejas maiņa. VISC uzsāk projektu šī darba atbalstam, pakāpeniski ieviešot kompetenču pieeju katrā izglītības iestādē no pirmsskolas līdz vidusskolai, sākot ar 2020.gadu. M.Basmanovs informēja, ka šobrīd notiek aktīvs darb pie mācību satura izstrādes un aprobācijas projekta pilotskolās, tiek īstenota izglītības darbinieku profesionālā pilnveide, kā arī tiek veidoti labvēlīgi priekšnoteikumi jauna mācību satura ieviešanai. Klātesošajiem bija iespēja noskatīties kompetenču pieejā balstītas mācību stundas video un piedalīties diskusijā, stundas vērtēšanā. Viedokļi bija dažādi līdzīgi, kā tas šobrīd ir sabiedrībā, daļa šādu pieeju no sirds atbalsta, daļai tā nepatīk, tomēr visi vienprātīgi uzsver pedagoga noteicošo lomu mācību stundas kvalitātes nodrošināšanā.