Skip to content

Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2./16/I/001) 2019./2020.m.g. darba rezultāti


8.3.2.2./16/I/001
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Skolēniem ar mācīšanās grūtībām un valodas attīstības traucējumiem sākumskolā un pamatskolā individuālā mācību plāna veiksmīgai realizācijai ir nodrošināts nepieciešamais individuālais atbalsts – pedagoga palīgs, speciālais pedagogs, kognitīvo spēju attīstošās nodarbības, kas veicinājis šo skolēnu iekļaušanos mācību procesā, veidojis mācību sasniegumu progresu.
Skolēnu talantu pilnveidei STEM un vides jomā 8.-12.klašu grupā sadarbībā ar LU ir organizētas JĶS nodarbības, sadarbībā ar Ventspils augstskolu fizikas un robotikas nodarbības 5.-12.klašu izglītojamiem devušas iespēju attīstīt skolēnu individuālās kompetences STEM un vides jomā, kas palīdz izprast mācību vielu un teorētisko zināšanu pielietošanu praksē.
Skolēnu radošos talantus pilnveidojušas 1.-9.klašu grupā organizētas ārpusstundu nodarbības ‘’Gribu uzzinā!’’ ‘’Robotikas pulciņš’’ attīstījis  5.-9.klašu skolēnu IT prasmes.
Peldētapmācības nodarbībās sākumskolēni apguvuši peldētprasmi un drošību uz ūdens.
Mācību ekskursijas, izglītojošās nodarbības STEM un vides jomā izglītojamiem palīdzējušas atklāt savu potenciālu, rosinot viņu dabisko zinātkāri par sevi, apkārtējo pasauli un tehnoloģijām.
Pilnveidota tikusi arī pedagogu profesionalā kompetence – skolas psihologs ir ieguvis sertifikātu darbam ar Vekslera intelekta testu bērniem “WISC-IV”. Šis tests tiek izmantos skolēnu izpētē darbā ar Kuldīgas 2.vidusskolas skolēniem, un citiem bērniem pēc nepieciešamības.
Skolotājs, kurš apguva kursu ‘’Programmēšanas pamati vizuālās programmēšanas vidē Scratch’’, vada Robotikas pulciņu Kuldīgas 2.vidusskolas skolēniem.
Īpaša nozīme skolā tiek veltīta, pozitīva psiholoģiskā klimata uzturēšanai, sociālās atstumtības mazināšnai, vienlīdzīgai attieksmei pret visiem, nešķirojot skolēnus pēc mācīšanās programmas, bet iekļaujot visus skolas kolektīvā, veidojot atbalstošu mācību vidi ikvienam.
Strādājot attālināta darba apstākļos mācību gada noslēgumā, pedagogi ir izveidojuši metodiskos materiālus. Aicinām iepazīties ar divu Kuldīgas 2.vidusskolas skolotāju SANITAS MILTOVIČAS un AGNESES PASTOHOVAS radošajām metodiskajām idejām!
Skola par sava darba prioritāti ir izvirzījusi nodrošināt iespēju ikvienam skolēnam attīstīt savus talantus, veidot pamatu savai pašizaugsmei, profesionālajai pilnveidei atbilstoši viņa individuālajām spējām un vajadzībām.

Dosimies dabā
Formas stilizācija – vizuālā māksla 3. klasei
Kubs, tā elementi – matemātika 3. klasei
Pirmais tūkstotis – matemātika 3. klasei
Pirmais tūkstotis, skaitļa sastāvs – matemātika 3. klasei
Mērvienības – atgādnes
Putna izgatavošana no dzijas – mājturība un tehnoloģijas 3. klasei
Uzturs – mājuturība un tehnoloģijas 3. klasei
Darbs ar audumu – mājturība un tehnoloģijas 3. klasei
E-pasts un tērzēšana – datorika 4. klasei
Zīmējuma veidošana – datorika 4. klasei
Virtuālie asistenti – datorika 4. klasei
Informācijas meklēšana tīmekļa vietnes adresē – datorika 4. klasei